เอกสารและคำร้องต่างๆของโครงการฯ

 Click to download 

 เอกสารการสมัครสอบเข้าศึกษาในโครงการฯ

  หลักสูตรปริญญาเอก

 หลักสูตรปริญญาโท

 สิ่งที่นิสิตควรทราบ-แผนการเรียน


 เอกสารการสอบ

 - คำแนะนำสำหรับการขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณการสอบ

 - คำแนะนำสำหรับการยืนคำร้องขอสอบ

 - คำร้องขอสอบฯ

 - คำรองขอแต่งตั้งกรรมการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ 

 - ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการสอบนิสิต

 - บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณการสอบ)

 - ใบแจ้งผลการสอบ

 - ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณการสอบนิสิต 


 เอกสารการขอจบ

รายการเอกสารที่ต้องส่งก่อนจบการศึกษา

template สำหรับ ทำโปรเตอร์ 


  เอกสารการเบิกจ่าย 

  - คำแนะนำสำหรับการขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะฯ

 - บันทึกข้อความ(ขออนุมัติเบิกเงินค่าพาหนะในการเดินทาง)

 - ใบสำคัญรับเงินค่าเดินทาง 

 

  เอกสารวิชาสัมมนา

- แบบแสดงความจำนงการนำเสนอผลงานวิชาสัมมนา 01013597/697 (pdf หรือ Microsoft Word)

- รูปแบบการเขียนเรื่องย่อ (pdf หรือ Microsoft Word)

- ตัวอย่างเรื่องย่อ ( click to download)


 

 

Search

Poll

โครงการเกษตรเขตร้อนมีจุดเด่นด้านใด?